Regulamentul de utilizare a site-ului www.guruasig.ro (Termeni și condiții generale)

 1. Exprimarea acordului privind termenii și condițiile utilizării site-ului www.guruasig.ro
 2. Prin accesarea paginii guruasig.ro, utilizatorul își exprimă în totalitate acordul cu privire la termenii și condițiile de utilizare prevăzute în continuare. Prin accesarea și folosirea site-ului utilizatorul declară că a împlinit 18 ani și că îndeplinește condițiile legale pentru a încheia contracte civile.
 3. Prin accesarea paginii guruasig.ro, utilizatorul declară că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile aplicabile. Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul regulament oricând și fără o prealabilă înștiințare, utilizatorului fiindu-i pusă la dispoziție întotdeauna variantă actualizată.
 4. Informații despre prestatorul serviciilor
 5. Website-ul guruasig.ro este proprietatea prestatorului de servicii S.C. Manoiu OVIDIU CONSULTING S.R.L., având sediul social în Mun. Bucuresti, Str Zamfir Olaru, Nr. 2A, Cui 33259940, J40/6840/10.06.2014.
 6. Prestatorul de servicii (vânzătorul) S.C. Manoiu OVIDIU CONSULTING S.R.L. este asistent în brokeraj în baza contractului de mandat încheiat cu S.C. Campion Broker S.R.L., intermediarul în asigurări ce încheie polițele de asigurare în numele și pe seama societăților de asigurare partenere.

III. Definiții

Termenii și sintagmele folosite în prezentul Regulament de utilizare se vor folosi având următorul înțeles:

 1. a) asigurat – proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurător RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
 2. b) asigurat TRAVEL – persoana fizică a cărei sănătate este protejată in baza Contractului de Asigurare;
 3. c) asigurător RCA – asigurător autorizat să practice asigurare RCA;
 4. d) calculator de prime – calcularea valorii ofertelor de asigurare în baza datelor oferite de utilizator;
 5. e) contract RCA – contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, a cărui încheiere se constată prin poliţa de asigurare RCA, care atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule; condiţiile contractuale pentru asigurarea RCA sunt stabilite de prezenta lege şi de reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., emise în aplicarea acesteia; forma şi conţinutul contractului RCA se stabilesc prin reglementări ale A.S.F.;
 6. f) contractant – persoana care încheie contractul de asigurare şi care se obligă faţă de asigurător și intermediar să plătească prima de asigurare;
 7. g) date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 8. h) poliţa de asigurare – documentul prin care se constată încheierea contractului de asigurare şi se atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie și a asigurării de călătorie;
 9. i) utilizator – orice persoană fizică sau juridică ce accesează website-ul guruasig.ro ce este asimilată noțiunii de cumpărător, client, asigurat;

 

 1. Încheierea contractelor de asigurare la distanță

IV.1. Etapa precontractuală

 1. Prestatorul de servicii va pune la dispoziția utilizatorului un calculator al primelor de asigurare. Utilizatorul se obligă să completeze în mod corect calculatorul de prime, intermediarul în asigurări neasumându-și răspunderea pentru prejudiciile create ca urmare a completării eronate a datelor.
 2. Calculatorul primelor de asigurare generează oferte provenind de la societățile de asigurare. Website-ul guruasig.ro intermediază încheierea contractului de asigurare, nu este societate de asigurare și drept consecință nu poate garanta calitatea serviciilor oferite de asigurători.
 3. După selectarea ofertei dorite, utilizatorul va bifa chenarul corespunzător, declarând că a citit, a înțeles și este de acord cu prezentul regulament. Ulterior, utilizatorul va apăsa butonul „emite polița”, va alege modalitatea de plată (cu cardul bancar sau prin ordin de plată) și va fi redirecționat către pagina necesară efectuării plății.
 4. După efectuarea plății, echipa noastră va fi notificată automat, va verifica informațiile și va emite polița de asigurare în cel mai scurt timp.

IV.2. Încheierea contractului. Emiterea și Livrarea Poliței de Asigurare

 1. Încheierea Contractului de Asigurare are loc la data acceptării ofertei, prin efectuarea plății în lei către societatea de asigurare parteneră. Contractele RCA se emit în sistem electronic de S.C. Campion Broker SRL în numele societăților de asigurare. Dovada asigurării RCA valabile se face prin prezentarea către autoritățile abilitate a contractului de asigurare (poliței RCA). Documentul pdf comunicat prin e-mail de echipa noastră reprezintă originalul poliței de asigurare. Nu este necesar decât să printați fișierul pdf primit pe e-mail, acest document reprezentând, conform legislației în vigoare, dovada necesară și suficientă a încheierii poliței de asigurare obligatorii. În cazul în care doriți, aveți opțiunea de a vi se comunica polița de asigurare prin curier la adresa indicată, livrare ce este gratuită. Termenul de livrare a poliței de asigurare prin curier rapid este de 48 de ore.
 2. În situația în care informațiile furnizate de utilizator nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată şi modificată de asigurătorul RCA/intermediar după notificarea prealabilă a asiguratului. Echipa noastră va contacta utilizatorul fie telefonic fie prin e-mail pentru verificarea informațiilor. Prin finalizarea comenzii, utilizatorul consimte ca vânzătorul (intermediarul) să îl poată contacta telefonic sau prin poșta electronică (e-mail). În cazul în care contactarea utilizatorului nu este posibilă, prima de asigurare achitată se va restitui.
 3. Pentru motive justificate, vânzătorul își rezerva dreptul de a nu onora comanda plasată în condițiile în care sunt constatate inadvertențe între documentele primite de la utilizator și informațiile introduse la plasarea comenzii.
 4. Utilizatorul este integral responsabil de informațiile și documentele transmise la momentul plasării comenzii. În cazul în care polița a fost emisă conținând informații eronate, aceasta nu mai poate fi modificată, iar utilizatorul este răspunzător pentru comunicarea datelor eronate. Orice costuri suplimentare generate de remedierea erorii se vor acoperi de către utilizator.
 5. Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. Asigurătorii RCA încheie contracte RCA a căror valabilitate începe la cel mult 30 de zile după data emiterii acestora.
 6. Condiţiile contractuale ale asigurării pentru răspundere civilă auto (RCA) sunt cele prevăzute prin dispoziţiile Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie şi cele ale legislaţiei secundare emise de către A.S.F. în aplicarea acesteia.

 

 1. Drepturile și obligațiile părților

V.1. Drepturile și obligațiile Vânzătorului/Intermediarului

 1. Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA practică aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat. Asigurătorilor RCA şi intermediarilor de asigurări le este interzisă acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraților la încheierea unui contract RCA.
 2. În aplicaţia noastră se aplică toate criteriile stabilite de către asigurătorul RCA în tariful de primă. În urma completării corecte a calculatorului de primă, ne obligăm să vă punem la dispoziție toate informațiile necesare primite de la societățile de asigurare pentru a face o alegere informată. Oferta conține criteriile specifice asiguratului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv informațiile oferite de dvs.
 3. Timpul de prelucrare a cererii de emitere a poliței de asigurare poate varia în funcție de momentul plasării comenzii și gradul de încărcare al operatorilor noștri. Ne angajăm să tratăm cu operativitate toate comenzile utilizatorilor și să le onorăm în cursul aceleiași zile lucrătoare în măsura în care comanda este efectuată în timpul programului de lucru. În cazul în care comanda este efectuată în afara orarului de funcționare, polița va fi emisă în cursul următoarei zile lucrătoare.

V.2. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

 1. Utilizatorul se obligă să completeze în mod corect calculatorul de prime, intermediarul în asigurări neasumându-și răspunderea pentru prejudiciile create ca urmare a completării eronate a datelor.
 2. Utilizatorul se obligă să transmită orice document necesar în vederea emiterii poliței de asigurare, în caz contrar comanda sa putând fi anulată.
 3. Contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate. Utilizatorul se obligă să achite prima de asigurare în modalitatea convenită deîndată ce plasează comanda.
 4. Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alţi asigurători RCA şi poate opta pentru menţinerea în vigoare a unui singur contract RCA.
 5. Utilizatorul nu are dreptul de a denunța contractul de asigurare in cazul contractelor de asigurare pentru călătorie in străinătate, odată începută perioada de asigurare, în cazul polițelor de asigurare cu o durata de cel mult o luna calendaristica.
 6. Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să-i influenţeze opţiunea.

V.3. Încetarea Contractului RCA

 1. Contractul RCA încetează:
 • la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative;
 • la data la care vehiculul este radiat din circulaţie;
 • la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.
 1. Contractul RCA se desființează de drept dacă:
 • riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naşte obligaţia asigurătorului RCA;
 • producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după naşterea obligaţiei asigurătorului RCA.
 1. Reclamații

Sperăm că serviciile prestate nu vor genera nemulțumiri. Însă, în cazul în care aveți o reclamație, aceasta poate fi trimisă prin poștă la adresa Bucuresti, Str. Zamfir Olaru,Nr 2A, Et 7, Ap 59 sau la adresa de e-mail.contact@guruasig.ro

 

VII. Dreptul de retragere – condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului

 1. În cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) denunțarea sau renunțarea utilizatorului (in calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar in condițiile specificate in legislația specială aplicabilă
 2. Dreptul de denunțare unilaterală a contractelor la distanță nu se aplică în cazul asigurărilor RCA. De asemenea, dreptul de denunțare nu se aplică contractelor de asigurare pentru călătorie in străinătate odată începuta perioada de asigurare ori in cazul polițelor de asigurare cu o durata de cel mult o luna calendaristica.

 

 1. În cazul în care vehiculul este radiat din circulație sau vândut în timpul valabilității poliței de asigurare RCA, asiguratul este îndreptățit să recupereze suma plătită proporțional cu perioada neexpirată a contractului RCA, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.

VIII. Datele cu caracter personal

 1. C. Manoiu OVIDIU CONSULTING S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. __________ in registrul de evidenta al prelucrătorilor de date cu caracter personal.
 2. C. Manoiu OVIDIU CONSULTING procesează datele personale ale utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 / 2001. De asemenea, prestatorul se obligă să nu înstrăineze datele personale identificabile ale utilizatorilor. Datele personale comunicate de către utilizator prin intermediul site-ului sunt folosite în scopul încheierii, derulării și executării contractului de asigurare. Transmiterea datelor cu caracter personale către alte persoane se va efectua exclusiv în cazul în care:
 • există consimțământul utilizatorului;
 • este necesară în vederea onorării comenzii de emitere a poliței de asigurare;
 • există o solicitare expresă a autorităților publice sau instanței de judecată;
 1. Informațiile privind mijloacele de plată (cardurile bancare) nu sunt stocate pe serverele guruasig.ro.
 2. Utilizatorul are dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale. Utilizatorul își poate exercita aceste drepturi prevăzute de capitolul IV din Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă datată și semnată adresată C. Manoiu OVIDIU CONSULTING SRL la sediul social. Prin plasarea comenzii, sunteți de acord ca S.C. Manoiu OVIDIU CONSULTING SRL să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. și în scopuri statistice, de reclamă, marketing și publicitate.
 3. Dreptul de autor asupra conținutului site-ului

Conținutul site-ului www.guruasig.ro intră sub protecția conferită de Legea drepturilor de autor. Orice reproducere a conținutului site-ului este interzisă fără acordul prealabil scris al proprietarului.